Bình Tàu Chạm Lộng Rất Đẹp . Hàng siêu kỉ thuật , men Lộ Hồng