G 274: Chậu Vạn Ninh “ Tùng - Cúc - Trúc - Mai”. Nét vẽ công bút, chàm đẹp, già đồ. Âm như hình. Cao 23, đk miệng 30
Giá 0975689678