Cặp chóe nhỏ " mille fleurs " vẽ vàng . Đồ Trung Hoa đầu thế kỷ 20 - đủ tuổi cổ vật. 
Cao 21cm - Lành tít. 
Chưng hay bày ban thờ thì nhất .

Giao lưu 3300k