Bình Tàu xưa sưu tầm đã hơn 4 chục năm . Sieu đẹp - Siêu hiếm gặp
Cốt xoay tay , rất già .
Vẽ tay đề tài " LONG ẨN " . Men chàm xanh mướt - buốt mắt ?!
Cao 60cm - Vòng bụng 1m30 ( to khủng ) - Lành toàn hảo .
Giao lưu 8 triệu