Bình Tàu xưa mấy chục năm vẽ tích " Trúc Lâm Thất Hiền " tuyệt đẹp .
Cao 55cm - vòng bụng 110cm - miệng 21cm .
LÀNH TÍT
Giao lưu 1650k