Cặp bình trà biên hoà xưa trái khổ qua và trái bắp rất đẹp/Đã bán