1.      Kính phố tô vẽ Mai - Cúc  chuẩn đồ đào dáng là ít gặp, già đẹp..

Kích thước: Rộng 14,5cm. Cao 7,5cm

Tình trạng: Tóc men mờ 2 vết mỗi vết 1cm và cờm men trên vành như hình chụp.