G 196: Đĩa Nhật vẽ ám hoạ
Lành hoàn hảo
Đường kính 24-25cm
Giá 200k