G 197: Đĩa Nhật vẽ ám hoạ tóc 1 đường
Đường kính 25-26
Giá 200k