G 202: 3 đĩa Nhật
1. Đương kính 19 lành 
2. Đường kính 19-20 khờn nhẹ vành đĩa - đã bán
3. Đường kính 21cm
Giá 120k/2 cái