G 204: 5 Khay Nhật như hình
1. 12-13x18cm
2. 12-13x20-21cm
3. 13-14x 19-20
4. 20-21 x 12-13cm
5. 23 x 9-10cm -đã bán
Lành tít
Giá 350k đã - mã số 5