giao lưu đôi ống tranh của tầu vẽ tích vinh quy bái tổ hàng giang tây vẽ tay đăng đôi rất đẹp kt cao 28, cm miệng chôn 12, cm lành tuyệt đối kính mời