Ấm dáng tỳ bà men lam.ấm cao 25cm vòng bụng 46cm lành tít.giá..