Kính phố bát Đằng Vương Các, Ngoạn Ngọc
Niên đại: Đầu TK 19.
Cao 5-6cm. ĐK 13-14cm
Giá 2500k