Tước Thủy tộc  Tàu xuất Nhật . Đồ già, nét vẽ  c ông bút tơ tóc
Cao 9-10cm, đường kính miệng 13-14