Trẻ thổi sáo cưỡi trâu. Gốm tàu cao 27 ngang 31cm
Giá 750k