Kính phố Đôi lọ vẽ sen cá vẽ tay. 
Cao 28 cm 
Đôi lọ lành hoàn hảo, nét vẽ công bút, tơ tóc
Có giao dịch  COD
Giá 1000k