TRA1/ BÌNH TRÀ TÌNH TRẠNG NHƯ HÌNH. 330.000 CHƯA SHIP.TRA2/ BÌNH TRÀ CHIM HOA XƯA RẤT XƯA KHÔNG NẮP NHƯ HÌNH. 400.000 CHƯA SHIP.
TRVN1/ BÌNH TRÀ ĐẠI XƯA (TÌNH TRẠNG NHƯ HÌNH). 250.000 CHƯA SHIP.
TRVN2/ CẶP BÌNH TRÀ ĐẠI XƯA (TÌNH TRẠNG NHƯ HÌNH). 330.000 CHƯA SHIP
TRVN3/ CẶP BÌNH TRÀ ĐẠI XƯA (TÌNH TRANGN NHƯ HÌNH). 370.000 CHƯA SHIP.TRVN4/ BÌNH TRÀ ĐẠI XƯA (TÌNH TRẠNG NHƯ HÌNH). 300.000 CHƯA SHIP


TRVN5/ CẶP BÌNH TRÀ ĐAIH XƯA (TÌNH TRẠNG NHƯ HÌNH). 200.000 CHƯA SHIP.

TRAVN6/ BÌNH TRÀ ĐẠI XƯA (TÌNH TRANGH NHƯ HÌNH). 330.000 CHƯA SHIP.TRVN7/ BÌNH TRÀ ĐẠI XƯA (TÌNH TRẠNG NHƯ HÌNH). 330.000 CHƯA SHIP.TRVN9/ BÌNH TRÀ ĐẠI XƯA (TÌNH TRẠNG NHƯ HÌNH). 280.000 CHƯA SHIP.

TRVN10/ 2 BÌNH TRÀ XƯA (TÌNH TRẠNG NHƯ HÌNH). 450.000 CHƯA SHIP.